035 - 68 58 172

De Nassauschool, waar wij voor staan

Hart voor kinderen!

Naussauschool, Vreedzame school

 • Wij stemmen ons handelen zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elk kind.
 • We willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de eisen die de maatschappij aan ze stelt. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen zich zo compleet mogelijk ontwikkelen.
 • Bij ons op school neemt sociaal-emotionele ontwikkeling naast cognitieve ontwikkeling een prominente plaats in.
 • We bevorderen de eigenwaarde van kinderen door een positieve benadering en daarmee hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Vanuit pedagogisch perspectief werken wij aan een veilige, uitdagende en overzichtelijke leeromgeving.
 • Kinderen zijn steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, ze krijgen keuzevrijheid en mogen zelf initiatieven nemen binnen gestelde kaders.
 • We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem met in principe homogene groepen.
 • We zijn ons er van bewust dat we werken met uw kinderen en hechten dan ook veel waarde aan contact met ouders. Pedagogisch partnerschap is de basis voor een goede samenwerking tussen school en gezin.
 • Samenwerkend leren d.m.v coöperatieve werkvormen binnen alle vakgebieden.

Bovenstaande houdt voor ons in dat we een school zijn die voortdurend in ontwikkeling is om op die manier uw kind het beste te bieden!
 

Missie: Doel van ons onderwijs

De Nassauschool heeft het doel om kinderen, gedurende de tijd dat zij onze school bezoeken, vanuit een Christelijke basis te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat zij als zelfstandige en kritische mensen binnen hun eigen mogelijkheden en met behoud van hun eigen persoonlijkheid in de samenleving kunnen functioneren. Kortom dat ze zich veilig, competent en verantwoordelijk voelen.


Visie op onderwijs

Datgene wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs hebben we geformuleerd in de visie van de school.

De Nassauschool is een Christelijke basisschool. We leven en werken vanuit Bijbelse waarden. Sleutelwoorden hierbij zijn geloof, hoop en liefde.De onderwijskundige visie van de Nassauschool ziet er als een hart-vorm uit. Een hart-vorm, omdat we hiermee willen laten zien dat wij onze taak als leerkracht in liefde willen vervullen. Een basisvoorwaarde voor het geven van goed onderwijs is dat kinderen zich geliefd voelen. In het midden van het hart staan onze drie kernwaarden, waaruit wij werken:

 1. Relatie – veiligheid: Kinderen moeten zich veilig voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
 2. Competentie – betrokkenheid: Kinderen voelen zich competent, omdat ze betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling.
 3. Autonomie – verantwoordelijkheid: Kinderen werken samen met de leerkracht en de andere kinderen aan hun ontwikkeling en dragen daarbij gepaste verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen zich ieder op hun eigen manier.

In de 2 hartringen daar omheen, staan de uitwerkingen van deze drie kernwaardes, zoals die is terug te vinden in onze school. Wij willen dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen op onze school.
De sfeer op school en in de groepen moet goed zijn. Wij hebben respect voor elkaar en andersdenkenden.

De regels in onze groepen zijn positief geformuleerd en worden elk jaar opnieuw met de kinderen besproken en opgesteld. De regels zijn terug te leiden op de volgende drie schoolregels:

 • Iedereen voelt zich veilig en prettig op school
 • Wij behandelen iedereen met respect
 • Iedereen draagt een steentje bij en is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag

De concrete uitwerking van de visiecomponenten: “relatie, competentie en autonomie” vormen de basis van de schoolontwikkeling.